Warunki korzystania z Wi-Fi podczas lotu

Zakupienie vouchera na korzystanie z sieci Wi-Fi w czasie lotu oznacza akceptację poniższych warunków.

Warunki ogólne

Niniejsze ogólne warunki korzystania z usług sieci Wi-Fi (dalej: „Warunki”) dotyczą zakupu i świadczenia usług sieci Wi-Fi, zgodnie z punktem 1.1 tych warunków (dalej: „usługi Wi-Fi”), oferowanych w trakcie lotów przez Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., z siedzibą w: Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Holandia, wpis w rejestrze Izby Handlowej numer 33014286, numer VAT: NL004983269B01 (dalej: „KLM”) pasażerom na pokładzie samolotu (dalej: „Użytkownicy”).

Akceptując niniejsze warunki, użytkownik oświadcza, że (i) ukończył 18 rok życia, oraz że posiada prawo i uprawnienia do zawarcia umowy z KLM, do której zastosowanie mają niniejsze Warunki (dalej: „Umowa”) i (ii) do korzystania z usług Wi-Fi zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Przed wykorzystaniem lub nabyciem vouchera Wi-Fi umożliwiającego skorzystanie z usług Wi-Fi, prosimy zapoznać się dokładnie z niniejszymi Warunkami. O ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, KLM zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie. Ostateczna wersja Warunków dostępna jest na stronie internetowej KLM.

1. Usługi Wi-Fi

1.1. Usługi Wi-Fi KLM to co najmniej jedna z następujących usług wyszczególnionych w Portalu KLM i niniejszych warunkach: connect.klm.com/#/wifi (dostępne tylko na pokładzie)

1.2. Zgadzasz się i potwierdzasz, że Usługi Wi-Fi są usługami standardowymi i są świadczone „tak jak są”. To oznacza, że Usługi Wi-Fi są zapewniane wszystkim Użytkownikom w ten sam sposób, z dostępem do tych samych funkcjonalności i z tymi samymi ograniczeniami, zgodnie z niniejszymi Warunkami.

1.3. Użytkownik rozumie i akceptuje to, że by móc korzystać z Usług Wi-Fi, musi posiadać własne Urządzenie obsługujące połączenie z siecią Wi-Fi, np. komputer z bezprzewodową kartą sieciową czy telefon lub tablet z obsługą Wi-Fi (dalej: „Urządzenie”).

2. Zakup Usług Wi-Fi

2.1. Usługa Wi-Fi „Komunikator” jest usługą nieodpłatną. Aby z niej korzystać, wystarczy aktywować ją w Portalu KLM. Korzystanie z Usługi Wi-Fi „Komunikator” jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków. Umowa na świadczenie usługi „Komunikator” wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia przez KLM złożonego przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usługi Wi-Fi w Portalu KLM.

2.2. Usługi Wi-Fi „Przeglądanie” i „Streaming” są usługami odpłatnymi. Aby korzystać z jakiejkolwiek z tych Usług Wi-Fi, Użytkownik musi nabyć Voucher uprawniający do korzystania z Usług Wi-Fi (dalej: „Voucher Wi-Fi”), postępując zgodnie z instrukcjami na connect.klm.com/#/wifi (dostępne tylko na pokładzie) lub Stronie internetowej i ukończyć proces płatności i akceptacji niniejszych Warunków. Umowa na świadczenie tej Usługi Wi-Fi wchodzi w życie w momencie zatwierdzenia przez KLM złożonego przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usługi Wi-Fi drogą mailową. Voucher Wi-Fi uprawniający do korzystania z Usług Wi-Fi może zostać nabyty wyłącznie na konkretny lot oferujący Usługi Wi-Fi.

2.3. Do momentu, w którym KLM nie zatwierdzi zamówienia złożonego przez Użytkownika, Umowa nie jest zawarta, a KLM zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi Wi-Fi komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

2.4. Voucher Wi-Fi na korzystanie z usług Wi-Fi znajduje się na Twoim koncie pod nazwą „Moje Wi-Fi”. Dostęp do niego można uzyskać w Portalu KLM. Voucher Wi-Fi zostanie aktywowany automatycznie na Urządzeniu Użytkownika, jeżeli Użytkownik zakupi Voucher Wi-Fi na pokładzie podczas lotu. Jeśli Użytkownik zakupi Voucher Wi-Fi przed startem, Voucher Wi-Fi może zostać aktywowany przez Użytkownika w Portalu KLM na stronie głównej lub w sekcji „Moje Wi-Fi” poprzez kliknięcie przycisku aktywacji znajdującego się przy Voucherach Wi-Fi.

2.5. W przypadku korzystania z Usług Wi-Fi „Streaming” i „Przeglądanie”, na jednym Urządzeniu Użytkownik może nabyć i wykorzystywać tylko jeden Voucher Wi-Fi na raz. W celu kontynuowania korzystania z Usługi Wi-Fi na innym Urządzeniu, Użytkownik musi zakończyć połączenie internetowe na dotychczasowym Urządzeniu, a następnie aktywować Usługę Wi-Fi na Urządzeniu docelowym.

3. Świadczenie Usług Wi-Fi

3.1. Natychmiast po zawarciu Umowy Użytkownik może aktywować Usługi Wi-Fi zgodnie z warunkami technicznymi udostępnionymi przez KLM na Portalu KLM: connect.klm.com/#/wifii (dostępne tylko na pokładzie)

3.2. KLM dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby świadczyć Usługi Wi-Fi przez cały czas trwania lotu, na który zakupiono Voucher Wi-Fi, zgodnie z opisem w niniejszym punkcie 3.

3.3. Świadczenie Usługi Wi-Fi jest uzależnione od dostępności i ograniczeń operacyjnych wymaganego sprzętu i powiązanych funkcjonalności:

 • Podczas startu: o ile pozwalają na to lokalne przepisy, połączenie internetowe jest dostępne dla Użytkownika od momentu zajęcia miejsca na pokładzie samolotu. W niektórych krajach nie jest to dozwolone. W takich przypadkach połączenie internetowe dostępne jest od momentu, w którym samolot znajdzie się na wysokości co najmniej 10 000 stóp.
 • Podczas lądowania: jeśli korzystanie z połączenia internetowego jest niedozwolone podczas lądowania i po wylądowaniu, łączność internetowa zostanie wyłączona, gdy samolot znajdzie się na wysokości mniejszej niż 10 000 stóp.
 • W trakcie lotu nie ma gwarancji przepustowości łącza internetowego. Łączność internetowa może być chwilowo niedostępna lub w ogóle niedostępna nad niektórymi regionami lub krajami, gdzie obowiązują ograniczenia lub ze względu na stan połączenia satelitarnego. Również tymczasowe przerwy w dostępności Usługi są dopuszczalne i stanowią normalny element świadczenia Usług. KLM może tymczasowo ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania z usług Wi-Fi, jeśli uzna to za konieczne ze względu na:
  • ochronę bezpieczeństwa lub integralności usługi Wi-Fi;
  • naprawę lub odzyskiwanie danych po wystąpieniu defektu lub nieuprawnionego dostępu;
  • naprawę lub odzyskiwanie danych ze względu na wystąpienie zakłóceń;
  • wymianę lub ulepszenie systemów komputerowych KLM lub dostawcy KLM.

W odniesieniu do szybkości internetu, Użytkownik rozumie i akceptuje to, że ze względu na charakter usługi (internet pokładowy) występuje opóźnienie w zapewnianiu łączności internetowej, które powoduje, że Usługi Wi-Fi działają wolniej niż usługi świadczone na lądzie, do których Użytkownik może być przyzwyczajony. Mimo tego, Usługi Wi-Fi powinny umożliwiać Użytkownikowi korzystanie z Internetu zgodnie z funkcjonalnościami zapewnianymi przez KLM w Portalu KLM: connect.klm.com/#/wifi (dostępne tylko na pokładzie)

3.4. Ponadto Użytkownik rozumie i akceptuje to, że KLM nie ma kontroli nad sieciami podmiotów zewnętrznych, do których Użytkownik może uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Usług Wi-Fi, a zatem opóźnienia i zakłócenia innych transmisji sieciowych są niezależne od KLM.

3.5. Treści dostarczane przez podmioty zewnętrzne (dalej: „Treści podmiotów zewnętrznych”) nie zostały, całkowicie lub częściowo, niezależnie uwierzytelnione przez KLM, nawet jeśli KLM udostępnia link do takich treści. KLM udostępnia linki do Treści podmiotów zewnętrznych jedynie dla wygody Użytkowników. KLM nie zapewnia, nie sprzedaje, nie licencjonuje ani nie dzierżawi żadnych Treści podmiotów zewnętrznych innych niż te, które oznaczono jako dostarczane przez KLM.

4. Korzystanie z Usług Wi-Fi

4.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług Wi-Fi zgodnie z niniejszymi Warunkami i nie może korzystać z Usług Wi-Fi w jakichkolwiek innych celach niż te, które określone są w niniejszych Warunkach.

4.2. Użytkownicy rozumieją i akceptują to, że są odpowiedzialni za odpowiednią ochronę Vouchera Wi-Fi oraz zadbanie o zachowanie jego poufności, a także, jeśli ma to zastosowanie, poufności nazwy użytkownika i hasła, oraz że są zobowiązani do korzystania z wyżej wymienionych danych wyłącznie do własnego użytku.

4.3. Użytkownikowi nie wolno:

 • korzystać z usług Wi-Fi w celu prowadzenia rozmów, w tym przy użyciu usług VoIP (tzw. telefonii internetowej);
 • udostępniać usług Wi-Fi jakiejkolwiek innej osobie;
 • rozpowszechniać, udzielać podlicencji, dzierżawić, sprzedawać, komercjalizować, wynajmować, pożyczać lub w inny sposób przenosić swoich praw użytkownika na jakąkolwiek osobę trzecią;
 • korzystać z Usług Wi-Fi w jakikolwiek sposób, który może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zepsuć połączenie Wi-Fi lub uniemożliwić normalne korzystanie z niego przez innych Użytkowników;
 • zakłócać ani przerywać jakiegokolwiek połączenia i korzystania z Wi-Fi, sprzętu, urządzeń umożliwiających utrzymanie łączności internetowej lub niespełniania wymagań, procedur i przepisów KLM;
 • używać lub podejmować próby użycia Usług Wi-Fi do nieautoryzowanych, niezgodnych z prawem, nielegalnych celów lub do celów sprzecznych z dobrą wiarą, obyczajami, moralnością i porządkiem publicznym, na przykład w następujących przypadkach:
  • każde użycie, które uznać można za zniesławianie, groźby, zastraszanie lub nękanie;
  • publikowanie i transmitowanie jakichkolwiek treści, które: są (lub zawierają elementy) obsceniczne lub wulgarne, zawierają obelżywy język lub obelżywe materiały; zawierają elementy pornograficzne (czyli teksty, zdjęcia, filmy, nagrania wideo o charakterze erotycznym lub pobudzającym seksualnie); są w jakikolwiek sposób poniżające względem danej płci, rasy, religii, koloru skóry, narodowości, wieku, niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, stanu zdrowia lub orientacji seksualnej; zawierają zafałszowane lub wprowadzające w błąd nagłówki wiadomości, w całości lub w części, aby ukryć nadawcę wiadomości; naruszają prywatność innej osoby lub są w jakikolwiek inny sposób niezgodne z prawem lub nieodpowiednie;
  • używanie lub przesyłanie oprogramowania lub innych elementów takich jak złośliwe oprogramowanie czy konie trojańskie, które mogą przeciążyć systemy KLM lub systemy podmiotów zewnętrznych, wysyłanie „bomb pocztowych”, ataki typu DoS, tworzenie botnetów lub zarządzanie nimi, wszelkie inne infekcje, w tym m.in. wykonywalne kody lub pliki, które mogą być użyte do uzyskania dostępu, zmiany, usunięcia lub uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu, zarówno KLM jak i podmiotów zewnętrznych, elektronicznych dokumentów i plików przechowywanych w takim systemie, a także wszelkich innych programów lub elementów, których cele lub skutki są niezgodne z prawem, zabronione lub szkodzą interesom i prawom podmiotów zewnętrznych;
  • uzyskiwanie bezprawnego dostępu lub próba uzyskania bezprawnego dostępu do systemów lub sieci należących do KLM lub podmiotów zewnętrznych, próba ominięcia środków bezpieczeństwa systemu KLM lub systemów podmiotów zewnętrznych, a także każda inna procedura mogąca służyć do przeprowadzenia ataku na system (skaner portów, itp.);
  • niewłaściwe wykorzystanie adresu IP przeznaczonego do korzystania z Usług Wi-Fi;
  • przekazywanie lub używanie elementów oprogramowania, które mogą przesyłać elementy lub szczegóły naruszające prawa własności intelektualnej, ochronę danych lub jakiekolwiek inne prawa, w tym tajemnicę handlową lub informacje poufne, niezależnie od tego, czy są własnością KLM, czy podmiotów zewnętrznych;
  • każdego rodzaju propaganda, działalność reklamowa, łańcuszki, piramidy finansowe, możliwości inwestycyjne lub jakiekolwiek inne niezamówione informacje handlowe (SPAM) mogące naruszać przepisy usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego lub jakiekolwiek inne obowiązujące przepisy, tam, gdzie ma to zastosowanie.

4.4 Użytkownik rozumie i zgadza się, że:

 • KLM lub podmiot zewnętrzny zaangażowany przez KLM może uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanych na Urządzeniu Użytkownika (takich jak sterowniki, oprogramowanie itp.) i przechowywać je w razie potrzeby jako proporcjonalny środek W celu uniknięcia lub zapobiegnięcia niewłaściwego korzystania z usług Wi-Fi, naprawienia kłopotów technicznych związanych z Urządzeniem lub siecią, uruchamiania, zapewnienia działania i dokonywania aktualizacji usług Wi-Fi i oprogramowania, a także w celu poddania analizie działań mogących naruszać niniejsze Warunki;
 • W związku z obowiązującym prawem, lub w reakcji na odpowiedni wniosek, KLM może stać przed koniecznością pośredniej lub bezpośredniej współpracy z policją, agencjami rządowymi i innymi władzami, podmiotami lub organami ścigania, zarówno narodowymi jak i zagranicznymi.

5. Własność intelektualna

5.1. Prawa własności intelektualnej do Usług Wi-Fi, w tym do Portalu KLM, należą i będą niezmiennie należeć do KLM lub do dostawcy (dostawców) KLM, w zależności od przypadku.

6. Dane osobowe

6.1. Polityka prywatności i Polityka plików cookie KLM mają zastosowanie w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych przez KLM lub podmioty zewnętrzne zaangażowane przez KLM w celu świadczenia Usług Wi-Fi.

7. Odpowiedzialność

7.1. KLM nie ponosi odpowiedzialności za utratę faktycznego lub przewidywanego zysku, utratę dochodów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, koszt zakupu dodatkowych usług w celu złagodzenia lub naprawienia usterek w Usługach Wi-Fi oraz wszelkie inne straty.

7.2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności KLM:

 • za szkody wynikające z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony personelu KLM; lub
 • w przypadkach, w których na mocy obowiązującego prawa (konsumenckiego) KLM nie może ograniczać swojej odpowiedzialności.

8. Rozwiązanie umowy

8.1. Strony mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć Umowę dla wygody przed rozpoczęciem korzystania z Usług Wi-Fi.

8.2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę z przyczyn zgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że KLM może wypowiedzieć Umowę z określonych przyczyn, jeśli Użytkownik naruszy swoje zobowiązania wynikające z Warunków.

8.3 Użytkownik może rozwiązać umowę, kontaktując się z KLM. W przypadku wypowiedzenia umowy lub jeśli Voucher Wi-Fi nie zostanie aktywowany podczas lotu, KLM automatycznie zwróci koszt zakupu Vouchera Wi-Fi.

8.4. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że po zakończeniu lotu podczas którego zakupiono Voucher Wi-Fi, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od zakupu z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim (dalej: „Okres odstąpienia”). Jeżeli lot odbywa się w Okresie odstąpienia, Użytkownik niniejszym:

 • wyraża zdecydowaną, uprzednią zgodę na korzystanie z usług Wi-Fi w Okresie odstąpienia; oraz
 • zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy.

9. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

9.1 W przypadku wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych, zastosowanie ma prawo holenderskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Pomimo zastosowania prawa holenderskiego Użytkownicy będący konsumentami korzystają również z ochrony jaką dają im obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym znajduje się miejsce zwykłego pobytu konsumenta. Nie ma to wpływu na stosowanie obowiązujących przepisów ograniczających wybór prawa, a w szczególności na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, np. przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

9.2. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich lub alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

10. Rozłączność postanowień

10.1. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn postanowienia danego punktu niniejszych Warunków są niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe punkty.

11. Pytania

11.1. Jeśli masz pytanie lub skargę odnośnie Usług Wi-Fi, możesz skontaktować się z Centrum kontaktu z klientem KLM.