Ograniczenie odpowiedzialności

Zgodnie z Konwencją Warszawską wyjaśnimy ograniczenia naszej odpowiedzialności w zakresie międzynarodowego przewozu pasażerów i bagażu.

Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 889/2002

Postanowienia Konwencji Warszawskiej mogą mieć zastosowanie podczas całej podróży, włączając każdy jej odcinek na terenie kraju wylotu lub kraju docelowego dla pasażerów odbywających podróż, której miasto docelowe bądź miejsce międzylądowania znajduje się w kraju innym niż kraj wylotu. Dla pasażerów podróżujących do lub ze Stanów Zjednoczonych, lub z przerwą w podróży w Stanach Zjednoczonych, Konwencja i konkretne umowy przewozu zawarte w mających zastosowanie taryfach zapewniają, że odpowiedzialność prawna niektórych przewoźników, stron tych konkretnych umów z tytułu śmierci lub odniesienia obrażeń ciała przez pasażera jest ograniczona w większości przypadków do udokumentowanych szkód nieprzekraczających 75 000,00 dolarów amerykańskich na pasażera oraz odpowiedzialność prawna do takiej sumy nie wynika z zaniedbania ze strony przewoźnika. Dla pasażerów podróżujących z przewoźnikiem, który nie jest stroną tych konkretnych umów lub którzy nie podróżują do lub ze Stanów Zjednoczonych ani z przerwą w podróży na terenie Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialność przewoźnika z tytułu śmierci lub odniesienia obrażeń ciała przez pasażera jest ograniczona w większości przypadków do około 10 000,00 dolarów amerykańskich lub 20 000,00 dolarów amerykańskich. Nazwy przewoźników lotniczych, którzy są stronami tych specjalnych umów, dostępne są we wszystkich biurach sprzedaży biletów tych przewoźników oraz można dokonać ich sprawdzenia na żądanie. Dodatkowe zabezpieczenie można zazwyczaj uzyskać poprzez wykupienie ubezpieczenia w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Na takie ubezpieczenie nie ma wpływu ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika określone przez Konwencję warszawską lub konkretne umowy przewozu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy Państwa o skonsultowanie się z przedstawicielem swojej linii lotniczej lub firmy ubezpieczeniowej. Uwaga: Ograniczenie odpowiedzialności prawnej wynoszące więcej niż 75 000,00 dolarów amerykańskich zawiera opłaty i koszty prawne, wyłączając roszczenia wniesione w kraju, w którym istnieje zapis dotyczący osobnych opłat i kosztów prawnych; w takim przypadku ograniczenie odpowiedzialności wynosi 58 000,00 dolarów amerykańskich bez opłat i kosztów prawnych. Jest to Obwieszczenie wymagane Nakazem 69-2-65 Ministerstwa Transportu Stanów Zjednoczonych. Nie odzwierciedla ono przepisów Konwencji montrealskiej z 1999, która może mieć zastosowanie w przypadku Państwa podróży. Nie składa się z żadnych zapewnień co do poprawności jego zapisów.

Niezależnie od powyższego pasażer może być objęty bardziej korzystnymi zasadami dotyczącymi odpowiedzialności prawnej. Obowiązujące ograniczenia w zakresie odpowiedzialności za podróż linią KLM są następujące:

Nie ma żadnych ograniczeń finansowych w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, a linia KLM może przekazać zaliczkę proporcjonalną do poniesionej szkody, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby ekonomiczne osoby uprawnionej do odszkodowania; w przypadku zniszczenia, utraty lub uszkodzenia bagażu albo opóźnienia jego odbioru odpowiedzialność KLM ogranicza się do kwoty 1288 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (ok. 1610 EUR) za udowodnione szkody. Jeżeli wartość bagażu przekracza to ograniczenie, należy w trakcie odprawy zgłosić wartość rejestrowanego bagażu powyżej stosowanych ograniczeń odpowiedzialności lub w pełni ubezpieczyć bagaż przed podróżą; w przypadku szkód powstałych na skutek opóźnienia w przewozie lotniczym odpowiedzialność KLM jest ograniczona do 5346 specjalnych praw ciągnienia (SDR) (ok. 6690 EUR) za udowodnione straty i koszty. Jeżeli podróż obejmuje przewóz innymi liniami lotniczymi, należy skontaktować się z nimi w celu zapoznania się z ich ograniczeniami w zakresie odpowiedzialności. Obwieszczenie jest zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 889/2002.