Warunki dotyczące vouchera podróżnego

Jeśli Twoja podróż nie poszła według planu, może przysługiwać Ci zwrot kosztów w formie vouchera podróżnego. Oto warunki dotyczące Twojego vouchera.

Ogólne warunki dotyczące voucherów

1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy są używane zgodnie z poniższymi definicjami:

 • Voucher EMD – elektroniczny dokument usług różnych (ang. Electronic Miscellaneous Document). Jest również nazywany voucherem podróżnym.
 • KLM – linie lotnicze KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w Amstelveen w Holandii.
 • Delta – Delta Air Lines z siedzibą w Atlancie, Georgia, USA.
 • Air France – linie lotnicze Air France z siedzibą w Paryżu we Francji.
 • Lot KLM – każdy lot o numerze zawierającym prefiks KL.
 • Lot Delta – każdy lot z numerem zawierającym prefiks DL.
 • Lot Air France – każdy lot o numerze zawierającym prefiks AF.
 • Lot Virgin Atlantic – każdy lot o numerze zawierającym prefiks VS.

2. Żaden agent, pracownik ani przedstawiciel linii KLM nie jest upoważniony do zmieniania, modyfikowania ani uchylania żadnego z tych warunków.

3. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać do dokonania opłaty za lot liniami KLM, Delta Air Lines, Air France lub Virgin Atlantic w przypadku wydania biletu przez linie KLM lub Air France. Na voucherze podana jest kwota do wykorzystania.

Voucher może zostać wykorzystany przez:

 • właściciela vouchera,
 • pasażerów o tym samym nazwisku,
 • pasażerów podróżujących wraz z właścicielem vouchera w momencie realizacji vouchera.

Jeżeli waluta na voucherze różni się od waluty, w której została podana cena biletu, kurs wymiany będzie zgodny z bankowym kursem sprzedaży lokalnego banku obsługującego linie KLM. Jeżeli po dokonaniu płatności za bilet saldo na voucherze jest dodatnie, wydawany jest dodatkowy voucher na pozostałą kwotę przy zachowaniu warunków odnoszących się do pierwotnego vouchera.

4. Podlegający zwrotowi voucher upoważnia do otrzymania bezpośredniego zwrotu na konto bankowe podanej na voucherze kwoty podlegającej zwrotowi.

5. Wszystkie przewozy oferowane przez linie KLM, Delta i Air France podlegają ogólnym warunkom przewozu, taryfom, zasadom dotyczącym taryf i specjalnym warunkom przewozu obowiązującym odpowiednio w liniach KLM, Delta i Air France, w zależności od tego, co ma zastosowanie. Jeżeli przewóz jest oferowany przez inne linie lotnicze, mogą obowiązywać ogólne warunki przewozu tych linii.

6. Jeżeli voucher zostanie wykorzystany na lot liniami Delta, Air France lub innymi liniami lotniczymi, linie KLM będą uznawane tylko za agenta tych linii pośredniczącego w wydaniu vouchera.

7. Voucher nie może zostać przekazany innej osobie. Vouchera nie można wymienić ani sprzedać, a dokonanie takiej czynności spowoduje jego unieważnienie.

8. Za voucher odpowiedzialny jest wyłącznie pasażer, a linie KLM nie ponoszą odpowiedzialności wobec pasażera za wykorzystanie vouchera przez osobę inną niż pasażer. Linie KLM i agenci linii KLM nie muszą potwierdzać tożsamości posiadacza vouchera.

9. Klient, któremu zaoferowano voucher, zawsze może przyjąć voucher lub odmówić jego przyjęcia. Przyjęcie vouchera przez pasażera oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki oraz ich akceptację.

10. Niepodlegający zwrotowi voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania i można go użyć do zakupu biletu linii KLM lub Air France na podróż liniami KLM, Air France lub Delta Air Lines.

11. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać w celu opłacenia z góry innych opcjonalnych produktów i usług (o ile są w ofercie) dostępnych podczas lotów obsługiwanych i sprzedawanych przez linie KLM lub Air France.

12. Voucherem (podlegającym lub niepodlegającym zwrotowi) nie można płacić za zakupy podczas lotu.

13. Warunki mogą ulec zmianie.

Warunki dotyczące voucherów niepodlegających zwrotowi

Zamówienie bezzwrotnego vouchera w liniach lotniczych Air France lub KLM jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z bezzwrotnego vouchera, przeczytaj uważnie ten regulamin i nie wahaj się kierować pytań do naszego działu obsługi klienta, jeśli zajdzie taka potrzeba.

1. Dobrowolne złożenie wniosku o przyznanie vouchera niepodlegającego zwrotowi

1.1 O przyznanie niepodlegającego zwrotowi vouchera można wnioskować wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dobrowolność oznacza sytuację, w której pasażer decyduje o rezygnacji z lotu.

1.2 Niepodlegający zwrotowi voucher może być wystawiony na bilety całkowicie otwarte (niewykorzystane) lub częściowo wykorzystane – w przypadku kuponów, które nie zostały wykorzystane. Jeśli pasażer posiada bilet podlegający pełnemu zwrotowi kosztów, ubieganie się o voucher niepodlegający zwrotowi nie jest dla pasażera korzystne.

1.3 Przyjęcie przez pasażera niepodlegającego zwrotowi vouchera oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

2. Wydanie niepodlegającego zwrotowi vouchera

2.1 Voucher niepodlegający zwrotowi zostanie wystawiony na kwotę równą pełnej wartości niewykorzystanego biletu (włącznie z podatkami).

2.2 W przypadku płatnych opcji oferowanych przez Air France lub KLM związanych z niewykorzystanymi kuponami biletowymi, może zostać wystawiony dodatkowy niepodlegający zwrotowi voucher na pełną wartość płatnej opcji, która nie została jeszcze wykorzystana. W przypadku opcji „Menu à la Carte” Air France wyraźnie zaznacza, że niepodlegający zwrotowi voucher może zostać wydany tylko wtedy, gdy wniosek o anulowanie rezerwacji zostanie złożony na 48 godzin przed rozpoczęciem danego lotu, jak wspomniano w ogólnych warunkach sprzedaży tej opcji (art. 1.3). Nie można zamówić vouchera na oferowane przez linie KLM danie à la carte, ponieważ nie ma możliwości zmiany ani anulowania zamówienia, jak określono w warunkach dotyczących tej opcji (art. 1.3).

2.3 Kwota dostępna do wykorzystania jest podana na niepodlegającym zwrotowi voucherze.

2.4 Jeśli waluta niepodlegającego zwrotowi vouchera różni się od waluty, w której została podana cena biletu, kurs wymiany będzie zgodny z bankowym kursem lokalnego banku Air France lub KLM.

2.5 Jeśli pasażer posiada bilet, który można zmienić za opłatą, opłata ta zostanie odjęta od pełnej wartości biletu, a nowa wartość pojawi się na niepodlegającym zwrotowi voucherze. Przykładowo: nabywasz bilet za kwotę 200 EUR z warunkami taryfy określającymi, że wprowadzanie zmian jest dozwolone za opłatą 50 EUR. W takiej sytuacji, przy zamówieniu vouchera opłata zostanie odliczona, a na voucherze pojawi się kwota 150 EUR.

2.6 Niepodlegający zwrotowi voucher zostanie wydany na każdego pasażera zgodnie z nazwiskiem pasażera na pierwotnym bilecie, nawet jeśli rezerwacje pasażerów są częścią jednej większej rezerwacji, każdy indywidualny pasażer otrzyma voucher na swoje nazwisko.

2.7 W przypadku biletów z taryfą mieszaną (podróż „tam” nie podlega zwrotowi, a podróż „z powrotem” podlega zwrotowi) voucher niepodlegający zwrotowi będzie miał pełną wartość niewykorzystanego biletu, ale będzie całkowicie bezzwrotny.

3. Wymiana vouchera EMD na nowy bilet

3.1. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać do dokonania opłaty za lot liniami Air France, KLM, Delta Air Lines lub Virgin Atlantic w przypadku wydania biletu przez Air France lub KLM.

3.2 Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać w celu opłacenia z góry innych opcjonalnych produktów i usług (o ile są w ofercie) dostępnych podczas lotów obsługiwanych i sprzedawanych przez Air France lub KLM.

3.3 Voucherem nie można płacić za zakupy podczas lotu.

3.4 Jeśli po dokonaniu płatności za bilet saldo na voucherze jest dodatnie, wydawany jest dodatkowy niepodlegający zwrotowi voucher na pozostałą kwotę przy zachowaniu warunków dotyczących pierwotnego vouchera.

3.5 Jeśli pasażer zarezerwuje nowy lot, a wartość nowej rezerwacji będzie wyższa niż kwota podana na niepodlegającym zwrotowi voucherze, pasażer będzie musiał pokryć różnicę w cenie biletu.

3.6 Jeśli pasażer za pomocą vouchera niepodlegającego zwrotowi zakupi nowy bilet, który podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi, a następnie zażąda zwrotu biletu, otrzyma kwotę równą zapłaconej różnicy, ale część opłacona za pomocą vouchera niepodlegającego zwrotowi pozostanie bezzwrotna.

4. Voucher niepodlegający zwrotowi

4.1 Całkowita wartość vouchera nie podlega zwrotowi.

4.2 Jeśli bilet został opłacony za pomocą połączenia Mil i gotówki, wartość vouchera niepodlegającego zwrotowi będzie równa kwocie zapłaconej za bilet w gotówce. Wykorzystane Mile nie podlegają zwrotowi, chyba że linia lotnicza anuluje lot.

4.3 Akceptując niniejsze warunki, pasażer traci prawo do żądania zwrotu kosztów za pierwotny bilet w przypadku przyjęcia vouchera niepodlegającego zwrotowi.

5. Niezbywalność vouchera niepodlegającego zwrotowi

5.1 Ten rodzaj vouchera jest niezbywalny. Oznacza to, że nazwisko pasażera widniejące na pierwotnym bilecie będzie widniało na voucherze niepodlegającym zwrotowi. Voucher ten może być wykorzystany wyłącznie na zakup nowego biletu lub usług dodatkowych na to samo nazwisko pasażera, które widnieje na voucherze.

5.2 Voucher nie może być indosowany (własność nie może być przekazana innej osobie). Vouchera nie można wymienić ani sprzedać, a dokonanie takiej czynności spowoduje jego unieważnienie.

5.3 Za voucher odpowiedzialny jest wyłącznie pasażer. KLM i Air France nie ponoszą odpowiedzialności wobec pasażera za wykorzystanie vouchera przez osobę inną niż pasażer.

6. Ważność vouchera niepodlegającego zwrotowi

6.1 Voucher niepodlegający zwrotowi jest ważny przez rok od daty wystawienia. Oznacza to, że pasażer ma rok na wykorzystanie vouchera w celu dokonania rezerwacji nowego lotu. Po upłynięciu daty ważności, voucher stanie się nieważny i nie będzie możliwości wykorzystania go.