Warunki dotyczące vouchera podróżnego

Jeśli Twoja podróż nie poszła według planu, może przysługiwać Ci zwrot kosztów w formie vouchera podróżnego. Oto warunki dotyczące Twojego vouchera.

Ogólne warunki dotyczące voucherów

1. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące terminy są używane zgodnie z poniższymi definicjami:

  • Voucher EMD – elektroniczny dokument usług różnych (ang. Electronic Miscellaneous Document). Jest również nazywany voucherem podróżnym.
  • KLM – linie lotnicze KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w Amstelveen w Holandii.
  • Delta – Delta Air Lines z siedzibą w Atlancie, Georgia, USA.
  • Air France – linie lotnicze Air France z siedzibą w Paryżu we Francji.
  • Lot KLM – każdy lot o numerze zawierającym prefiks KL.
  • Lot Delta – każdy lot z numerem zawierającym prefiks DL.
  • Lot Air France – każdy lot o numerze zawierającym prefiks AF.
  • Lot Virgin Atlantic – każdy lot o numerze zawierającym prefiks VS.

2. Żaden agent, pracownik ani przedstawiciel linii KLM nie jest upoważniony do zmieniania, modyfikowania ani uchylania żadnego z tych warunków.

3. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać do dokonania opłaty za lot liniami KLM, Delta Air Lines, Air France lub Virgin Atlantic w przypadku wydania biletu przez linie KLM lub Air France. Na voucherze podana jest kwota do wykorzystania.

Voucher może zostać wykorzystany przez:

  • właściciela vouchera,
  • pasażerów podróżujących wraz z właścicielem vouchera w momencie realizacji vouchera.

Jeżeli waluta na voucherze różni się od waluty, w której została podana cena biletu, kurs wymiany będzie zgodny z bankowym kursem sprzedaży lokalnego banku obsługującego linie KLM. Jeżeli po dokonaniu płatności za bilet saldo na voucherze jest dodatnie, wydawany jest dodatkowy voucher na pozostałą kwotę przy zachowaniu warunków odnoszących się do pierwotnego vouchera.

4. Podlegający zwrotowi voucher upoważnia do otrzymania bezpośredniego zwrotu na konto bankowe podanej na voucherze kwoty podlegającej zwrotowi.

5. Wszystkie przewozy oferowane przez linie KLM, Delta i Air France podlegają ogólnym warunkom przewozu, taryfom, zasadom dotyczącym taryf i specjalnym warunkom przewozu obowiązującym odpowiednio w liniach KLM, Delta i Air France, w zależności od tego, co ma zastosowanie. Jeżeli przewóz jest oferowany przez inne linie lotnicze, mogą obowiązywać ogólne warunki przewozu tych linii.

6. Jeżeli voucher zostanie wykorzystany na lot liniami Delta, Air France lub innymi liniami lotniczymi, linie KLM będą uznawane tylko za agenta tych linii pośredniczącego w wydaniu vouchera.

7. Voucher nie może zostać przekazany innej osobie. Vouchera nie można wymienić ani sprzedać, a dokonanie takiej czynności spowoduje jego unieważnienie.

8. Za voucher odpowiedzialny jest wyłącznie pasażer, a linie KLM nie ponoszą odpowiedzialności wobec pasażera za wykorzystanie vouchera przez osobę inną niż pasażer. Linie KLM i agenci linii KLM nie muszą potwierdzać tożsamości posiadacza vouchera.

9. Klient, któremu zaoferowano voucher, zawsze może przyjąć voucher lub odmówić jego przyjęcia. Przyjęcie vouchera przez pasażera oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki oraz ich akceptację.

10. Niepodlegający zwrotowi voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty wydania i można go użyć do zakupu biletu linii KLM lub Air France na podróż liniami KLM, Air France lub Delta Air Lines.

11. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać w celu opłacenia z góry innych opcjonalnych produktów i usług (o ile są w ofercie) dostępnych podczas lotów obsługiwanych i sprzedawanych przez linie KLM lub Air France.

12. Voucherem (podlegającym lub niepodlegającym zwrotowi) nie można płacić za zakupy podczas lotu.

13. Warunki mogą ulec zmianie.

Warunki korzystania z vouchera niepodlegającego zwrotowi

Wyrażanie zgody na otrzymanie od KLM lub Air France vouchera niepodlegającego zwrotowi oznacza akceptację naszych warunków. Przed wyrażeniem zgody na otrzymanie vouchera niepodlegającego zwrotowi prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i skontaktowanie się z naszym Centrum kontaktu z klientem KLM w przypadku pytań.

1. Wydanie niepodlegającego zwrotowi vouchera

1.1 Niepodlegający zwrotowi voucher może być wystawiony na bilety całkowicie otwarte (niewykorzystane) lub częściowo wykorzystane – w przypadku kuponów, które nie zostały wykorzystane. Jeśli pasażer posiada bilet podlegający pełnemu zwrotowi kosztów, ubieganie się o voucher niepodlegający zwrotowi nie jest dla pasażera korzystne.

1.2 Przyjęcie przez pasażera niepodlegającego zwrotowi vouchera oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

1.3 Voucher niepodlegający zwrotowi zostanie wystawiony na kwotę równą pełnej wartości niewykorzystanego biletu (włącznie z podatkami).

1.4 W przypadku zakupionych dodatkowych opcji, które były częścią niewykorzystanych biletów na loty obsługiwane przez KLM lub Air France, może zostać wydany dodatkowy, niepodlegający zwrotowi voucher na pełną wartość zakupionych opcji, które nie zostały wykorzystane.

1.5 Kwota dostępna do wykorzystania jest podana na niepodlegającym zwrotowi voucherze.

1.6 Jeśli waluta niepodlegającego zwrotowi vouchera różni się od waluty, w której została podana cena biletu, kurs wymiany będzie zgodny z bankowym kursem sprzedaży lokalnego banku KLM lub Air France.

1.7 Jeśli pasażer posiada bilet, który można wymienić za opłatą, opłata zostanie potrącona z pełnej wartości vouchera. Nowa wartość zostanie wyświetlona na niepodlegającym zwrotowi voucherze. Na przykład: kupiony został bilet za 200 EUR z warunkami taryfy, które stanowią, że zmiany są dozwolone za opłatą 50 EUR. Po złożeniu wniosku o voucher opłata ta zostanie potrącona, a kwota 150 EUR zostanie zaksięgowana na kuponie.

1.8 Niepodlegający zwrotowi voucher zostanie wydany na pasażera i będzie zgodny z nazwiskiem pasażera podanym na oryginalnym bilecie. Nawet jeśli pasażerowie mają rezerwacje na podstawie tych samych rezerwacji, co inni, każdy pasażer otrzyma voucher na swoje nazwisko.

1.9 W przypadku biletów z taryfą mieszaną (np. podróż „tam” nie podlega zwrotowi, a podróż „z powrotem” podlega zwrotowi) voucher niepodlegający zwrotowi będzie miał pełną wartość niewykorzystanego biletu, ale będzie całkowicie bezzwrotny.

2. Wymiana vouchera EMD na nowy bilet

2.1. Niepodlegający zwrotowi voucher będzie wykorzystany do dokonania opłaty za lot liniami KLM, Air France, Delta Air Lines lub Virgin Atlantic w przypadku wydania biletu przez linie KLM lub Air France.

2.2. Niepodlegający zwrotowi voucher można wykorzystać w celu opłacenia z góry innych opcjonalnych produktów i usług (o ile są w ofercie) dostępnych podczas lotów obsługiwanych i sprzedawanych przez linie KLM lub Air France.

2.3 Voucherem nie można płacić za zakupy podczas lotu.

2.4 Jeśli po dokonaniu płatności za bilet saldo na voucherze jest dodatnie, wydawany jest nowy niepodlegający zwrotowi voucher na pozostałą kwotę przy zachowaniu warunków dotyczących pierwotnego vouchera.

2.5 Jeśli pasażer zarezerwuje nowy lot, a cena nowej rezerwacji będzie wyższa niż kwota podana na niepodlegającym zwrotowi voucherze, pasażer będzie musiał pokryć różnicę w cenie biletu.

2.6 Jeśli pasażer za pomocą vouchera niepodlegającego zwrotowi zakupi nowy bilet, który podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi, a następnie zażąda zwrotu biletu, otrzyma kwotę równą zapłaconej różnicy. Jednak część opłacona za pomocą vouchera niepodlegającego zwrotowi pozostanie bezzwrotna.

3. Voucher niepodlegający zwrotowi

3.1 Całkowita wartość vouchera nie podlega zwrotowi.

3.2 Jeśli bilet został opłacony za pomocą połączenia Mil i gotówki, wartość vouchera niepodlegającego zwrotowi będzie równa kwocie zapłaconej za bilet w gotówce. Wykorzystane Mile nie podlegają zwrotowi, chyba że linia lotnicza anuluje lot.

3.3 Akceptując niniejsze warunki, pasażer traci prawo do żądania zwrotu kosztów za pierwotny bilet w przypadku przyjęcia vouchera niepodlegającego zwrotowi.

4. Niezbywalność vouchera niepodlegającego zwrotowi

4.1 Vouchery te są niezbywalne. Vouchery mogą być wykorzystane wyłącznie do zakupu nowego biletu lub usług dodatkowych wystawionych na nazwisko pasażera podane na oryginalnym voucherze, z wyjątkiem pasażerów, którzy będą podróżować razem w ramach tej samej rezerwacji, co właściciel oryginalnego vouchera, po zrealizowaniu przez niego vouchera.

4.2. Voucher nie może zostać przekazany innej osobie. Vouchera nie można wymienić ani sprzedać, a dokonanie takiej czynności spowoduje jego unieważnienie.

4.3 Za voucher odpowiedzialny jest wyłącznie pasażer. KLM ani Air France nie ponoszą odpowiedzialności wobec pasażera za wykorzystanie vouchera przez osobę inną niż pasażer.

5. Ważność vouchera niepodlegającego zwrotowi

5.1 Voucher niepodlegający zwrotowi jest ważny przez rok od daty wystawienia. Oznacza to, że pasażer ma rok na wykorzystanie vouchera w celu dokonania rezerwacji nowego lotu. Po upłynięciu daty ważności, voucher stanie się nieważny i nie będzie możliwości wykorzystania go.